Príbehy hemofílie (Haemophilia Stories) - film

Vážení priatelia, je nám potešením uviesť pre Vás film Príbehy hemofílie. Má 52 minút. Jedná sa o film, ktorý vznikol za podpory Európskeho hemofilického konzorcia za účelom šírenia osvety o hemofílii. Stretnete sa v ňom s príbehmi ľudí z viacerých krajín Európy. Spoznáte, aké je to žiť aj dnes v európskej krajine s minimálnym prístupom k faktorom ako takým, nie ešte k profylaxii.

PF´2018

Slovenské hemofilické združenie

želá svojim členom, ich rodinným príslušníkom, priateľom, zdravotníckym pracovníkom, sponzorom, priaznivcom

XVIII. spoločenské stretnutie

Slovenské hemofilické združenie organizuje už v poradí XVIII. spoločenské stretnutie hemofilikov. 

Hlavnými cieľmi stretnutia sú:
- priateľské stretnutie členov Slovenského hemofilického združenia v nepracovnej atmosfére,
- poďakovanie všetkým členom za ich prácu a priazeň,
- poďakovanie všetkým sponzorom a sympatizantom nášho združenia.

Vyúčtovanie verejnej zbierky pod číslom: 000-2016-005064

Verejná zbierka bola zapísaná do registra zbierok Ministerstvom vnútra SR pod registrovým číslom zbierky 000-2016-005064 dňa 19.01.2016, na základe zákona č. 162/2014 Z.z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s ustanovením § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

XVI. Jesenný rehabilitačno - rekondičný pobyt pre dospelých hemofilikov

Slovenské hemofilické združenie pripravuje XVI. Jesenný rehabilitačno - rekondičný pobyt pre dospelých hemofilikov, a to v mesiaci november 2017. Ak prejavíte o tento pobyt záujem, prosíme Vás o neodkladné nahlásenie sa do 07.10.2017 (po tomto termíne už nebudeme môcť akceptovať prihlásenie sa).

Syndikovať obsah