Vyúčtovanie verejnej zbierky pod číslom 000-2014-021684

Verejná zbierka bola povolená našej organizácií Ministerstvom vnútra SR pod číslom SVS-OVS3-2014/021684 dňa 30.07.2015, na základe zákona č. 162/2014 Z.z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s ustanovením § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

XVI. spoločenské stretnutie

Slovenské hemofilické združenie organizuje už v poradí XVI. spoločenské stretnutie hemofilikov. 

Hlavnými cieľmi stretnutia sú:
- priateľské stretnutie členov Slovenského hemofilického združenia v nepracovnej atmosfére,
- poďakovanie všetkým členom za ich prácu a priazeň,
- poďakovanie všetkým sponzorom a sympatizantom nášho združenia.

Portrét doc. MUDr. Angeliky Bátorovej, PhD.

Jesenné stretnutie s odborníkmi - AKTUALIZOVANÉ

Milí priatelia, Milí členovia SHZ,

ako sme Vás už informovali na Valnom zhromaždení SHZ organizujeme

Jesenné stretnutie s odborníkmi,

XIV. Jesenný rehabilitačno - rekondičný pobyt pre dospelých hemofilikov

Slovenské hemofilické združenie pripravuje XIV. Jesenný rehabilitačno - rekondičný pobyt pre dospelých hemofilikov, a to v mesiaci november 2015. Ak prejavíte o tento pobyt záujem, prosíme Vás o neodkladné nahlásenie sa do 10.10.2015 (po tomto termíne už nebudeme môcť akceptovať prihlásenie sa).

Syndikovať obsah