Vyúčtovanie verejnej zbierky pod číslom 000-2015-004635

Verejná zbierka bola zapísaná do registra zbierok Ministerstvom vnútra SR pod registrovým číslom zbierky 000-2015-004635 dňa 26.01.2015, na základe zákona č. 162/2014 Z.z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s ustanovením § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

PF´2017

Slovenské hemofilické združenie

želá svojim členom, ich rodinným príslušníkom, priateľom, zdravotníckym pracovníkom, sponzorom, priaznivcom

Šťastné a veselé Vianoce

Slovenské hemofilické združenie

želá svojim členom, ich rodinným príslušníkom, priateľom, zdravotníckym pracovníkom, sponzorom, priaznivcom

Dotazník SHZ 2016

Milí priatelia,

obraciame sa na Vás s prieskumom - otázkami, ktoré budú slúžiť ku skvalitneniu zdravotnej starostlivosti a zlepšeniu činnosti SHZ. Pre získanie relevantnejších informácii, prosím poskytnite tento dotazník aj osobám s vrodeným krvácavým ochorením, ktoré nie sú členmi Slovenského hemofilického združenia ale poznáte ich.

XV. Jesenný rehabilitačno - rekondičný pobyt pre dospelých hemofilikov

Slovenské hemofilické združenie pripravuje XV. Jesenný rehabilitačno - rekondičný pobyt pre dospelých hemofilikov, a to v mesiaci november 2016. Ak prejavíte o tento pobyt záujem, prosíme Vás o neodkladné nahlásenie sa do 14.10.2016 (po tomto termíne už nebudeme môcť akceptovať prihlásenie sa).

Syndikovať obsah