Predbežná správa verejnej zbierky 000-2019-004700

Verejná finančná zbierka sa vykonávala na celom území Slovenskej republiky od 15. februára 2019 do 31. decembra 2019 a bola vykonaná sústreďovaním finančných prostriedkov na osobitnom účte zbierky číslo SK05 0200 0000 0034 5406 3157 zriadenom vo VÚB, a.s., ktoré boli získané:

- zasielaním dobrovoľných peňažných príspevkov na osobitný účet zbierky od 15. februára 2019 do 31. decembra 2019,
- zasielaním darcovských správ prostredníctvom služby krátkych správ SMS (ďalej len „darcovská správa SMS“) prostredníctvom podniku poskytujúceho elektronické komunikačné siete alebo elektronické komunikačné služby na telefónne číslo 877 v období od 15. februára 2019 do 31. decembra 2019; výška príspevku ceny zasielaných darcovských správ SMS bude 1,92 eura (96%) z ceny jednej darcovskej správy SMS a tieto príspevky musia byť odvedené na osobitný účet do 90 dní odo dňa ukončenia zbierky,
- zbieraním príspevkov do stacionárnych pokladničiek v období od 15. februára 2019 do 31. decembra 2019,
- zbieraním príspevkov do prenosných pokladničiek v období od 11. marca 2019 do 24. marca 2019.

 

Verejná finančná zbierka bola vykonávaná nasledovnými spôsobmi:

- zasielaním dobrovoľných peňažných príspevkov na osobitný účet zbierky od 15. februára 2019 do 31. decembra 2019,
- zasielaním darcovských správ prostredníctvom služby krátkych správ SMS (ďalej len „darcovská správa SMS“) prostredníctvom podniku poskytujúceho elektronické komunikačné siete alebo elektronické komunikačné služby na telefónne číslo 877 v období od 15. februára 2019 do 31. decembra 2019,
- zbieraním príspevkov do stacionárnych pokladničiek v období od 15. februára 2019 do 31. decembra 2019,
- zbieraním príspevkov do prenosných pokladničiek v období od 11. marca 2019 do 25. marca 2019.

 

Hrubý výnos verejnej zbierky podľa spôsobu vykonávania zbierky:

Hrubý výnos zasielaním na osobitný účet zbierky 100,00 €
Hrubý výnos zasielaním darcovských správ SMS 53,76 €
Hrubý výnos zbieraním príspevkov do stacionárnych pokladničiek 1 188,81 €
Hrubý výnos zbieraním príspevkov do prenosných pokladničiek 5 959,05 €
Hrubý výnos verejnej zbierky spolu:     7 301,62 €